Menu użytkownika

Informacje

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Ruch Światło-Życie Bydgoszcz © 2019Diakonia Społeczna

Warto przeczytać

LIST JEDNOŚCI DIAKONII SPOŁECZNEJ DO CZŁONKÓW RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

Obecna sytuacja w naszej ojczyźnie, 20 lat po obaleniu komunizmu i odzyskaniu wolności, pokazuje, że wciąż jeszcze nie jesteśmy wolni. Zniewolenie to wynika z jednej strony  z fałszywego obrazu wolności, jaki pokazują  nam i starają się wpoić  nasi decydenci, media i  fałszywi prorocy. Z drugiej jednak strony - zniewolenie jest w nas samych.

Założyciel Ruchu, Sługa Boży,  ks. prof. Franciszek Blachnicki jasno wskazuje nam, że wolność to nie swawola, czyli możność czynienia tego, co się chce, bez ograniczeń i zahamowań. Twórca Pedagogii Nowego Człowieka stawia przed nami zadanie, które nakreślił już w trakcie swej II pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II: „Trzeba położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji i zmagać się o przyszły kształt życia społecznego w Polsce.” Idąc za tymi słowami, sł. Boży stwierdza, że kształt ten będzie zależał od tego, jaki będzie człowiek. Zrozumienie wezwania zawartego w oazowym znaku Fos-Dzoe, znaku wyzwolenia przez poddanie się w życiu wymaganiom prawdy – pozwala członkom Ruchu pojąć i zaakceptować stwierdzenia Papieża: „Nie można być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości”. Jednocześnie papież wzywa do czujności, co oznacza, „że staram się być człowiekiem sumienia, że to sumienie nie zagłuszam, nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie”.

Sługa Boży, ks. F. Blachnicki odebrał niejako osobiście i w imieniu całego Ruchu wezwanie Papieża do podjęcia odpowiedzialności za to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska. Jest to bowiem w rozumieniu Papieża przede wszystkim odpowiedzialność za wychowanie w Polsce Nowego Człowieka – wg programu zawartego w milenijnym apelu jasnogórskim. O programie tym mówi Papież: w nim zawiera się jakaś podstawowa droga wyjścia. Bo wyjście w jakimkolwiek wymiarze: ekonomicznym, społecznym, politycznym – musi być naprzód w człowieku. Człowiek nie może pozostać bez wyjścia”.

Człowiek w nauczaniu bł. Jana Pawła II ujmowany jest zawsze integralnie, w podwójnym wymiarze swej egzystencji: osobowym i społecznym,  - program „wyjścia” obejmuje także wyjście w wymiarze społecznym – ekonomicznym i politycznym. Jest to ten sam program, który Papież w czasie swojej całej pielgrzymki ukazywał Narodowi Polskiemu jako „Ewangeliczny program, trudny program – program nieodzowny”.

30 lat po pamiętnej pielgrzymce – jesteśmy przekonani, że nadszedł wreszcie czas, aby to wezwanie na nowo podjąć i  realizować.


CEL I ZADANIA DIAKONII

My, członkowie diakonii społecznej, dostrzegamy, że dziś, wskutek fałszywie pojętej wolności i  liberalizmu, konsumpcyjnej cywilizacji jeszcze bardziej niż w czasach komunizmu godność człowieka jest  zagrożona – zagrożona  przez kłamstwo, lęk, wszelkiego rodzaju manipulacje,  które nie tylko nie pozwalają żyć człowiekowi w prawdzie, ale powodują, że jest mu z tym dobrze i wygodnie. Spokojnie.

I tak diakonia odczytuje swoje zadanie: pomagać ludziom w wyzwalaniu się od lęku i zakłamania, aby mogli uratować swoją godność.

„Ewangeliczny program, trudny program – program nieodzowny” - nic nie stracił na swojej aktualności. Zmieniają się systemy polityczne, ale nie zmieniają się zagrożenia, wręcz przeciwnie – one się rozszerzają.

Dlatego uważamy, że jako członkowie Ruchu Światło-Życie nie możemy być obojętni na losy naszej Ojczyzny,  na jej aktualną sytuację społeczno-polityczną, kiedy kwestionowane są podstawowe wartości chrześcijańskie, ośmieszana jest polskość i patriotyzm. Naród jest coraz bardziej zlaicyzowany, brak nam jedności. Powtarzając za Ojcem Franciszkiem Blachnickim – im trudniej, tym lepiej – pragniemy stanąć jak wojsko Gedeona do walki z tymi zagrożeniami, uznając je za nasze zadania. Jednocześnie przyzywając wstawiennictwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, chcemy zło dobrem zwyciężać.

FORMACJA DIAKONII

Podstawę naszej formacji stanowi nauczanie Kościoła zawarte w katolickiej nauce społecznej: dziedzictwo pozostawione nam przez bł. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz naszego Założyciela Ojca Franciszka Blachnickiego. Rozpoczęliśmy spotkania formacyjne raz w miesiącu od dzielenia się tekstami Ojca Franciszka zawartymi w pracy:  PRAWDA – KRZYŻ – WYZWOLENIE. KU POLSKIEJ TEOLOGII WYZWOLENIA oraz POSTSOVIETICUM CZYLI NIE WOLNO CI BYĆ NIEWOLNIKIEM. Pole działania diakonii jest naprawdę bardzo szerokie: od podejmowania codziennej modlitwy za Ojczyznę do organizowania spotkań w tematyce katolickiej nauki społecznej i patriotycznej. Pragniemy podjąć współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, którym również zależy na Polsce i budzeniu świadomości narodowej.Tym planom pobłogosławił Moderator Generalny, ks. Adam Wodarczyk w czasie swojego pobytu w Bydgoszczy w Wielkim Poście 2012 roku.

Niech przytoczone na zakończenie słowa Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego pobudzą do działania wszystkich, którym Ojczyzna nie jest obojętna:

„Naturalnie powstaje pytanie, czy osoba duchowna może zajmować się polityką. Na pewno nie wprost i bezpośrednio, ale Kościół i reprezentujący go ludzie: duchowni czy świeccy mają prawo i obowiązek oceny rzeczywistości i wydarzeń politycznych w świetle zasad wiary i związanych z nimi norm etycznych. W tym sensie istnieje nie tyle” teologia polityczna” (czy „upolityczniona”), ale teologia polityki czyli teologiczne naświetlenie wydarzeń politycznych, poddanie ich pod osąd prawd i wartości ostatecznych. Czyniąc to Kościół i Jego członkowie wykonują swoje zadanie profetyczne.(…) Współbraciom Polakom walczącym w obronie tych samych wartości w kraju i na emigracji dedykuję wszystkie te słowa zawarte w tym zbiorze nadziei, że dopomogą one do pogłębienia tej walki i umocnienia nadziei na ostateczne zwycięstwo Prawdy i Miłości w naszej Ojczyźnie.”

(Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku Polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg 1985, s.6 )

Diakonia Społeczna w 30. rocznicę założenia przez Ojca Franciszka

Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów


 

powrót

 

Znak Roku

znak_roku.jpg